Alpenverein

Hlášení pojistné události

Co je třeba udělat v případě pojistné události?

Pokud nehoda nebo úraz vyžaduje transport, zásah lékaře či jiných záchranných složek, bez prodlení kontaktujte horskou službu v místě, kde se nacházíte, případně volejte nouzovou linku 112 (kdekoli v Evropě).

Až teprve následně vám společnost organizující záchranu vystaví fakturu za záchrannou nebo pátrací akci. Na vás je předání této faktury včetně všech dalších dokladů za uskutečněné výdaje na likvidační společnost v Rakousku k úhradě a současně zaslat i formulář s hlášením pojistné události a dalšími dokumenty.

Novinka:

Europ Assistance je nutné volat nejen v případě potřeby transportu, ale nově také při hospitalizaci! Na členských kartách je uvedeno tel.č.: +43 (0) 125 33 798 

Hlášení pojistné události

Až budete zpětně žádat pojišťovnu Generali o náhradu vzniklých výdajů, je nutno především podat hlášení pojistné události a k němu připojit:

 • Kopii vašeho členského průkazu OeAV.
 • Kopii potvrzení o úhradě členských příspěvků u OEAV.CZ (pokud jej nemáte, rádi vám je vystavíme),
 • Originál faktury a doklady o úhradách, které bezprostředně souvisejí s pojistnou událostí (tj. za transport, pobyt v nemocnici, ambulantní ošetření, léky…).
 • Lékařské zprávy (od českých lékařů překlad v němčině nebo angličtině) s popisem onemocnění, popisem lékařského výkonu, dobou ošetření.
 • Pokud vám v souvislosti s pojistnou událostí vznikly náklady (např. úhrada za ošetření apod.), uveďte také přesné údaje o vašem účtu, na který Vám bude pojistná částka vyplacena (název a adresu banky, číslo účtu, SWIFT, IBAN).
 • Potvrzení o vyrovnání závazků od vaší zdravotní pojišťovny (např. VZP, OZP apod.).
 • Očíslovaný seznam všech těchto příloh.

Od všech dokumentů si pořiďte kopii, kterou si uschovejte a originály zašlete na adresu:
KNOX Versicherungsmanagement GmbH
Bundesstra3e 23
A-6063 Rum (Rakousko - Österreich)

Veškérá hlášení škodní události musí být vyplněna v němčině nebo v angličtině. Překlady do češtiny slouží pouze jako pomůcka. Hlášení v češtině nemůže bohužel pojistitel přijmout!

V případě záchranných akcí

Pokud obdržíte fakturu od záchranné služby, není nutné tuto fakturu platit, nýbrž originál zašlete na adresu: KNOX Versicherungsmanagement GmbH, Bundesstra3e, A-6063 Rum (Rakousko - Österreich). V některých státech (zejména mimo území Evropy) je nutné být připraven i na platbu v místě za zásah vrtulníkem (platební kartou, v hotovosti), v tomto případě platbu uhradíte.  Fakturu za záchranou akci a doklad o úhradě následně pošlete opět na KNOX Versicherungsmanagement a částka vám bude navrácena na váš účet. 

Ambulantní lékařské výkony a služby (včetně nákupu léků)

Výlohy za ambulantní ošetření si hradí nejdříve každý člen sám a jsou mu proplaceny až zpětně (v rámci pojištění Alpenverein je u ambulantního ošetření spoluúčast 70 €). Faktura od lékaře musí obsahovat následující údaje: jméno a datum narození ošetřené osoby, popis nemoci, způsob a čas ošetření, doklad o zaplacení. Faktury je třeba předložit na zdravotní pojišťovně nejpozději do 6 měsíců od ukončení cesty s vyrozuměním zdravotní pojišťovny.

Repatriace a transport

Před repatriací a transportem ze zahraničí a převozů v tuzemsku bezpodmínečně kontaktujte
SOS Service (non-stop služba):
Europ Assistance
+43 (0) 125 33 798 

Pokud si nezajistíte transport zpět do vlasti přes Europ Assistance, nemusí vám být pojišťovnou náklady proplaceny vůbec, maximálně však do 750 €.  

Aby bylo možné poskytnout zálohu na vzniklé náklady, popř. aby bylo možné učinit nutná opatření, musíte nahlásit: jméno, adresu, datum narození a členské číslo Alpenverein. Na základě  toho bude kontaktován ošetřující lékař, který rozhodne o způsobu transportu (sanitka, vlak, letadlo pro přepravu cestujících, zdravotnický letoun). 

Při hlášení údalosti na Europ Assistance od vás bude vyžadováno:

 • jméno, adresa, datum narození a členské číslo Alpenvereinu postiženého
 • adresu nemocnice, ve které se nachází
 • telefon na ošetřujícího lékaře

Předpokladem pro repatriaci je vedle schopnosti přepravy pojištěnce skutečnost,

 • že je zdravotní stav přepravované osoby životně ohrožen nebo
 • že není na základě lékařského zabezpečení v místě zajištěno ošetření odpovídající standardu v místě stálého bydliště nebo
 • že lze předpokládat více než pětidenní hospitalizaci v nemocnici.
Nahoru