Alpenverein

Hlášení pojistné události

Co je třeba udělat v případě pojistné události?

Pokud nehoda nebo úraz vyžaduje zásah záchranných složek, bez prodlení kontaktujte horskou službu v místě, kde se nacházíte, případně volejte nouzovou linku 112 (kdekoli v Evropě).

  

Nezapomeňte

V případě návštěvy zdravotnického zařízení vždy nejprve předložte Evropský průkaz zdravotního pojištění od vaší pojišťovny (např. VZP, OZP apod.).

Před hospitalizací, před převozem, před repatriací a před převozem v tuzemsku (nikoliv před záchrannou akcí) je bezpodmínečně nutné kontaktovat nonstop službu 24-h-Notfallservice (jinak bude uhrazena částka nejvýše 750 EUR): 
Europ Assistance tel. +43 (0) 125 33 798 / e-mail: aws@alpenverein.at

Mějte na paměti, že pojistitel uhradí prokázané výdaje za nezbytné lékařské ošetření při pobytu v nemocnici

 • v Rakousku: v rámci obecné kategorie poplatků ve veřejných nemocnicích,
 • mimo Rakousko: ve veřejných nemocnicích

Hlášení pojistné události

Až budete zpětně žádat o náhradu vzniklých výdajů, je nutno především podat hlášení pojistné události a k němu připojit:

 • Kopii vašeho členského průkazu OeAV.
 • Kopii potvrzení o úhradě členských příspěvků u OEAV.CZ (vystavíme na vyžádání),
 • Originál faktury a doklady o úhradách, které bezprostředně souvisejí s pojistnou událostí (tj. za transport, pobyt v nemocnici, ambulantní ošetření, léky…). Nezapomeňte si uschovat kopii.
 • Kopii lékařské zprávy s popisem onemocnění, popisem lékařského výkonu, dobou ošetření.
 • Potvrzení o vyrovnání závazků od vaší zdravotní pojišťovny (např. VZP, OZP apod.).
 • Očíslovaný seznam všech těchto příloh.

Všechny dokumenty zašlete na adresu:
KNOX Versicherungsmanagement GmbH
Resselstraße 33
6020 Innsbruck, Österreich

Veškerá hlášení škodní události musí být vyplněna v němčině nebo v angličtině. Překlady do češtiny slouží pouze jako pomůcka. Hlášení v češtině nemůže bohužel pojistitel přijmout!

V případě záchranných akcí

Pokud obdržíte fakturu od záchranné služby, není nutné tuto fakturu platit, nýbrž originál spolu s dalšími dokumenty (viz výše) zašlete na adresu:

KNOX Versicherungsmanagement GmbH
Resselstraße 33
6020 Innsbruck, Österreich

V některých státech (zejména mimo území Evropy) je nutné být připraven i na platbu v místě za zásah vrtulníkem (platební kartou, v hotovosti), v tomto případě platbu uhradíte.  Fakturu za záchranou akci a doklad o úhradě následně pošlete opět na KNOX Versicherungsmanagement a částka vám bude navrácena na váš účet. Max. výše pojistného plnění je u záchranných akcí 25 000 €.

Ambulantní lékařské výkony a služby (včetně nákupu léků)

V případě lékařského ošetření vždy nejprve předložte Evropský průkaz zdravotního pojištění od vaší pojišťovny (např. od VZP, OZP apod.). Výlohy za ambulantní ošetření si hradí zpravidla nejdříve každý člen sám a jsou mu proplaceny zpětně (v rámci pojištění AWS je u ambulantního ošetření spoluúčast 70 €). Faktura od lékaře musí obsahovat jméno a datum narození ošetřené osoby, popis nemoci, způsob a čas ošetření, doklad o zaplacení. Po návratu je třeba nejprve požádat vaši zdravotní pojišťovnu o proplacení vzniklých nákladů. V případě, že vaše pojišťovna plnění odmítne nebo bude plnit pouze částečně,  můžete nárokovat plnění z pojištění AWS. 

Hospitalizace a transport

Před hospitalizací, převozem, repatriací a před převozem v tuzemsku (ne při zachraňování) se bezpodmínečně spojte s 24 hodinovou službou pro naléhavé případy uvedenou na členské kartě (jinak bude uhrazena částka maximálně 750,- EUR)

Pojistitel uhradí prokázané výdaje za nezbytné lékařské ošetření při pobytu v nemocnici

 • v Rakousku: v rámci obecné kategorie poplatků ve veřejných nemocnicích,
 • mimo Rakousko: ve veřejných nemocnicích

SOS Service (non-stop služba):
Europ Assistance +43 (0) 125 33 798 

Při hlášení údálosti na Europ Assistance od vás bude vyžadováno:

 • jméno, adresa, datum narození a členské číslo Alpenvereinu postiženého
 • adresu nemocnice, ve které se nachází
 • telefon na ošetřujícího lékaře

Předpokladem pro repatriaci je vedle schopnosti přepravy pojištěnce skutečnost,

 • že je zdravotní stav přepravované osoby životně ohrožen nebo
 • že není na základě lékařského zabezpečení v místě zajištěno ošetření odpovídající standardu v místě stálého bydliště nebo
 • že lze předpokládat více než pětidenní hospitalizaci v nemocnici.

Převoz (do nemocnice, převoz do místa trvalého bydliště či repatriace) musí být zajištěn smluvní organizací uvedenou na členské kartě.

Nahoru