Pojistné podmínky

Pojištění Alpenverein Weltweit Service pro členy rakouského Alpenvereinu

Každý člen Rakouského Alpenvereinu, který má řádně uhrazeny členské příspěvky na daný kalendářní rok, může využívat pojištění Alpenverein Weltweit Service (AWS) kryjící náklady na záchranné akce při úrazech ve volném čase a náklady na lékařské ošetření a repatriaci při úrazech ve volném čase, při výkonu povolání a při nemoci (pozor na výjimky). 

Alpenverein Weltweit Service platí na celém světě kromě pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění trestněprávní ochrany, která platí pouze v Evropě.

Rozsah pojištění a pojistné částky

Pojištění AWS může využívat každý člen Alpenvereinu, který řádně uhradil členský příspěvek na daný kalendářní rok. Pojištěni jsou v plném rozsahu i ti členové, kteří jsou od placení členských příspěvků osvobozeni - děti či studenti do věku max. 27 let, jejichž oba rodiče jsou členy Alpenvereinu (u samoživitele jeden rodič). Každý má svou členskou kartičku a je pojištěn v plném rozsahu. 

1. Náklady na záchranné akce v tuzemsku a zahraničí

až do výše 25 000 € na osobu a pojistnou událost včetně zásahu vrtulníkem; ve volném čase;  celoročně; celosvětově.

2. Náklady na nutné léčebné výlohy v zahraničí (včetně přepravy do nemocnice nutné ze zdravotních důvodů)

až do výše 10 000 €, pro úrazy ve volném čase i při výkonu povolání a při nemoci; pro prvních 8 týdnů každé zahraniční cesty; celosvětově. U ambulantního léčení (limit 2 000 €) platí pojištěný vlastní podíl ve výši 70 € na osobu a jeden pobyt v cizině.

Pojistitel uhradí prokázané výdaje za nezbytné lékařské ošetření při pobytu v nemocnici

 • v Rakousku: v rámci obecné kategorie poplatků ve veřejných nemocnicích,
 • mimo Rakousko: ve veřejných nemocnicích.

3. Náklady na repatriaci ze zahraničí

bez omezení částky za podmínky, že bude organizována smluvní organizací uvedenou na členské kartě; platí pro prvních 8 týdnů každé zahraniční cesty; celosvětově.

4. Pojištění odpovědnosti za škodu

do výše 3 000 000 €. Platí na území Evropy. Krytí se vztahuje na povinnost náhrady škody na zdraví a škody na majetku. Spoluúčast v případě škody na majetku 200 €.

5. Trestněprávní ochrana

až do výše 35 000 €. Platí na území Evropy při provozování aktivit jako u pojištění odpovědnosti viz. výše.  Pojistné krytí se vztahuje na trestní řízení u soudu od okamžiku žaloby a na trestní řízení u správního orgánu od okamžiku zahájení stíhání.

6. Právní ochrana v případě náhrady škody v Evropě s nároky na náhradu škody po nehodách s újmou na zdraví

až do výše max. 500 € na pojistnou událost. Pojistné krytí se vztahuje na právní výdaje za poradenství při uplatňování nároků na náhradu škody v případě událostí spojených s újmou na zdraví. Pojistné krytí se nevztahuje na náhradu majetkové újmy.

Pojistné plnění u bodů 4 - 6 chrání všechny tuzemské a zahraniční členy u pojistných případů, které vzniknou při vykonávání jejich spolkové činnosti. Spolkovou činností se rozumí:

 • účast na jakékoliv akci vyhlášené kteroukoliv sekcí rakouského Alpenvereinu,
 • provozování následujících druhů sportů (i soukromých mimo programy jednotlivých sekcí): turistika, turistika v horách, vysokohorská turistika, horolezectví, lezení po zajištěných cestách, lyžování, skialpinismus, běh na lyžích, snowboarding, jízda na divoké vodě, canyoning a jízda na horském/trekovém kole. Jízdou na horském/trekovém kole se rozumí jízda na cyklostezkách, silnicích v lese, lesních cestách, horských stezkách a na jiných pozemcích určených ke cvičení nebo tréninku. Pojistné krytí se tedy nevztahuje na jízdy mimo uvedené silnice v lese a lesní cesty, jako jsou například komunikace určené pro veřejný provoz v souladu s pravidly silničního provozu, chodníky, přístupové silnice a přístupové cesty atd.

Evropa (bod 4,5,6) je chápána geograficky a zahrnuje také Island, Grónsko, Špicberky, ostrovy ve Středozemním moři, Kanárské ostrovy, Madeiru, Kypr, Azory, jakož i asijskou část Turecka a současné a bývalé členské státy SNS - viz mapa.

Celosvětová platnost (bod 1, 2) má výluky: cesty do  Arktidy (destinace za severním polárním kruhem, kromě pevninské části Norska, Švédska a Finska), Antarktidy (destinace za jižním polárním kruhem) a Grónska, a cesty s plánovaným výstupem nad 6 000 metrů a účast na expedicích.

Nejdůležitější body pojistných podmínek

 • Pojištění nákladů za léčebné výlohy, za transport a repatriaci je poskytováno pro prvních 8 týdnů každé cesty do zahraničí.
 • Z pojištění AWS (Alpenverein Weltweit Service) jsou vyjmuty vzdušné a motoristické sporty, cesty do  Arktidy (destinace za severním polárním kruhem, kromě pevninské části Norska, Švédska a Finska),  Antarktidy (destinace za jižním polárním kruhem) a Grónska a cesty s plánovaným výstupem nad 6 000 metrů a účast na expedicích.
 • Úrazy, které vzniknou při jízdě motorovými vozidly v zahraničí, jsou pojištěny (dle bodu 2), pokud nevzniknou při účasti na motoristických soutěžích a při tréninkových jízdách na takovéto soutěže.
 • Transporty a převozy v rámci léčení (vč. návratu do místa trvalého bydliště) musí být organizovány přes Europ Assistance. Bezpodmínečně proto před převozem kontaktujte  tel. +43 (0) 1 25 33 798, e-mail: aws@alpenverein.at
  Číslo je uvedeno také na členské kartičce Alpenvereinu. Hovor je možný v NJ nebo AJ.
  Neučiníte-li tak, výdaje na transport nemusí být kryty vůbec, maximálně však do výše 750 €.
 • Europ Assistance je nutno kontaktovat také v případě nezbytné hospitalizace!
 • Pojistitelem pro Alpenverein Weltweit Service je Generali Versicherung AG. OEAV.CZ ani Alpenverein nejsou oprávněni zasahovat do řízení pojistných případů.

Pokyny pro případ hlášení pojistné události »

Smluvním základem pro pojistné podmínky k pojištění členů Alpenvereinu jsou pojistné podmínky pojišťovny Generali. Jejich překlad si můžete také stáhnout v odkazech níže. 

Doba pojištění

Pojistná ochrana je garantována v případě, kdy byl členský příspěvek na příslušný kalendářní rok zaplacen před vznikem škodní události. Výjimku tvoří leden každého roku: pokud dojde ke škodní události v tomto období a členský příspěvek pro tento kalendářní rok nebyl dosud uhrazen, uskuteční se plnění pouze v tom případě, že členský příspěvek bude uhrazen po nehodě a postižený měl uhrazen členský příspěvek za předcházející rok.

Pojistná ochrana začíná platit v 0.00 hod následující den po úhradě členství.

Noví členové, kteří se stanou členy od 1. 9. stávajícího roku a uhradí členské příspěvky vypsané na následující rok, jsou po zbytek stávajícího roku v plném rozsahu pojištěni až do 1. 1. následujícího roku, a to i přesto, že jim za toto období není účtován členský příspěvek.

Doplňující informace 

 • Uvedené limity plnění platí pro jednu osobu a jednu pojistnou událost.
 • Smluvní základ pojištění tvoří rámcové smlouvy sjednané mezi ÖAV a pojišťovnami a všeobecné podmínky, které jsou základem příslušné smlouvy. Jedná se o rakouskou smlouvu, na kterou musí být v každém případě aplikováno rakouské právo s výjimkou rakouských mezinárodních referenčních norem.
 • Pojistná ochrana v rámci pojistné smlouvy platí subsidiárně, tedy jako vedlejší vzhledem k jiným pojistným smlouvám pojišťujícím stejná rizika. To znamená, že plnění jsou poskytována jen tehdy a jen v takovém rozsahu, jestliže plnění za událost neposkytla nebo neposkytuje jiná pojišťovna (zdravotní pojišťovna nebo soukromá pojišťovna). Nárok na plnění neexistuje, pokud plnění pro pojištěnce byla nebo měla být poskytnuta zdarma. 
 • OEAV.CZ s.r.o., Österreichischer Alpenverein („ÖAV“) ani KNOX Versicherungsmanagement GmbH neodpovídají za správnost a obsah jiných informací než uvedených v německé verzi na webové stránce nebo v informačním prospektu. V případě výkladu platí pro Österreichischer Alpenverein jako závazná pouze originální, německá verze. Překlady nabízí Österreichischer Alpenverein svým členům vždy jako službu a v žádném nejsou právně závazné.

Připojištění k základnímu pojištění členů OeAV

Řádní členové Alpenvereinu si nad rámec základního pojištění AWS mohou sjednat následující připojištění:

Připojištění pro případ trvalé invalidity

Podrobné podmínky a ceník

Alpenverein PREMIUM - Einzelreiseschutz

Toto připojištění je vhodné si sjednat v případě: 

 • zahraniční cesty, která bude delší než 8 týdnů
 • cesty s plánovaným výstupem nad 6 000 metrů
 • navýšení pojistného limitu pro léčebné výlohy z 10 000 € na 500 000 

Podrobné podmínky a ceník

Připojištění sportovního vybavení

 • Za 26 € ročně je možné pojistit své sportovní vybavení, jako jsou horská kola nebo lyže.
 • Pojištění se vztahuje na rozbití nebo ztrátu sportovního vybavení při pojistné události člena Alpenvereinu, na kterou se vztahuje pojištění AWS.
 • Pojištění kryje náklady na opravu a pořízení sportovního vybavení při ztrátě až do výše 3 000 € (spoluúčast každého 350 €).

Sjednat připojištění sportovního vybavení

Připojištění psů

Také psi se mohou v horách dostat do nouzové situace. Za 12 € ročně můžete svého psího kamaráda pojistit.
Pojištěna je jak záchrana psa v důsledku úrazu, tak i po pojistné události člena Alpenvereinu, na kterou se vztahuje pojištění AWS, pokud je tento člen majitelem psa (pojistné plnění max. 3 000 €, bez spoluúčasti).

Sjednat připojištění psů

Nejčastěji kladené otázky

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky ke zřízení členství/pojištění Alpenverein, k řešení pojistných událostí, slevám apod. najdete v článcích FAQ.

 

Itálie: Pojištění odpovědnosti na sjezdovkách

Od 1. ledna 2022 vstoupil v Itálii v platnost nový zákon, dle kterého všichni lyžaři a skialpinisté, kteří se pohybují po sjezdovkách, musí mít platné pojištění odpovědnosti na škodu způsobenou třetím osobám.

Pojištění odpovědnosti je automaticky zahrnuto v členském poplatku Alpenvereinu, takže členové nepotřebují žádné další připojištění. Potvrzení si můžete stáhnout níže a po té předložit u pokladny lanovek nebo při kontrole na sjezdovce (ve spojení s členskou kartou).

Staňte se členem
Alpenvereinu

Využívejte skvělé pojištění nejen do hor s řadou dalších výhod.

Z aktuálního dění