Často kladené otázky

Alpenverein je rakouský alpský svaz. Členy Alpenvereinu se stáváte úhradou členských příspěvků, příp. si jejich úhradou členství prodlužujete. Neplatíte tedy pojistné, v principu si nekupujete pojistku! Jako členové Alpenvereinu máte automaticky nárok na pojistnou ochranu dle hromadné pojistné smlouvy uzavřené mezi Alpenvereinem a pojišťovnou Generali, a to v rozsahu dle pojistných podmínek,

Členství lze sjednat kdykoliv průběhu roku:

On-line registrací přes formulář anebo osobně v kanceláři OEAV.CZ, Údolní 57, Brno, případně na kterémkoliv našem kontaktním místě.

Ve formuláři máte na výběr mezi úhradou Standard anebo Express.
Expresní varianta = úhrada autorizována v řádu minut, a jste tak pojištěni hned od následující půlnoci. Obratem je na váš e-mail zaslán tzv. provizorní průkaz.
Standardní varianta = pojištění platí až půlnoci po té, co je vaše platba připsána na náš účet. Provizorní průkaz zasíláme také ihned po připsání platby na účet. Při úhradě z FIO banky obvykle do 15 min., z jiných bank do druhého dne. 
V obou případech originál členské karty odešleme na vaši korespondenční adresu.

Při osobním vyřízení obdržíte členskou kartičku ihned.

Členství/pojištění se sjednává na kalendářní rok, jeho platnost končí k 31. prosince. Leden roku následujícího je přechodným obdobím, kdy je možné uhradit poplatky i po pojistné události.

I když uzavíráte členství v průběhu roku, výše členských příspěvků  zůstává stejná.

Alpenverein Express je nadstandardní službou kanceláře OEAV.CZ. Po vyplnění webového formuláře můžete členské příspěvky rovnou zaplatit prostřednictvím platební brány GO Pay. Tak je platba realizována okamžitě. Obratem si můžete stáhnout provizorní členský průkaz a členství/pojištění je platné ihned od nejbližší půlnoci.Originál členského průkazu vám bude odeslán poštou do 3 dnů.

Při standardním vyřízení hradíte členské příspěvky běžným bankovním převodem. Originál členské kartičky vám zašleme poštou do 3 dnů od připsání platby na náš účet. Provizorní průkaz zasíláme také ihned po připsání platby na účet. Při úhradě z FIO banky obvykle do 15 min., z jiných bank do druhého dne.  Členství/pojištění je platné ode dne následujícího po připsání platby na náš účet.

Členství/pojištění je možné uzavřít/prodloužit kdykoliv během roku. Jeho platnost začíná dnem následujícím po připsání platby na náš účet, příp. dnem následujícím po úhradě na kterémkoli kontaktním místě, a končí k 31.12. daného roku.

Členství v Alpenvereinu se uzavírá na kalendářní rok, nikoliv na 12 měsíců od data úhrady. Jeho platnost je tedy ode dne následujícího po úhradě, nejdříve však od 1. ledna, do 31. prosince. Leden roku následujícího je překlenovacím obdobím, kdy můžete členské poplatky uhradit i po pojistné události.

Je rozlišováno mezi dobou platnosti pojistné ochrany u léčebných výloh (+transport/repatriace) a u záchranných a pátracích akcí, u odpovědnosti za škodu a právní pomoci.

Pojistná ochrana pro léčebné výlohy a transport/repatriaci trvá vždy pro prvních 8 týdnů (= 56 dnů) každé zahraniční cesty. Těchto maximálně osmitýdenních cest je možné během jednoho kalendářního roku vykonat neomezeně. Za počátek cesty je považováno překročení hranic země trvalého pobytu (resp. země, která je uvedena jako adresa bydliště v registraci do Alpenvereinu), za konec cesty je považován návrat do země trvalého pobytu.

Pojistná ochrana pro záchranné a pátrací akce platí celoročně, stejně tak platí celoročně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při sportovních aktivitách (v rozsahu dle poj. podmínek) a s ním spojené pojištění právní pomoci.

Pojistná ochrana pro léčebné výlohy končí 56. dnem každé cesty. Pokud jedete na dobu delší, lze sjednat připojištění Premium, kterým je možné pojistnou ochranu prodloužit až o další 4 měsíce. Celkem je tedy možné pojištění pro jednu cestu sjednat na maximálně 6 měsíců (180 dnů).

  • Výdaje na léčebné výlohy v zahraničí s limitem pojistného plnění max. 10 000 €, z čehož je na ambulantní ošetření určeno max. 2 000 € (u ambulantního ošetření je vlastní spoluúčast 70 €) . Platí celosvětově, v rozsahu dle pojistných podmínek.
  • Výdaje za záchranné a pátrací akce s limitem plnění max. 25 000 €. Platí celosvětově, v rozsahu dle pojistných podmínek.
  • Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při provozování sportovních aktivit s limitem pojistného plnění do 3 000 000 €, v rozsahu dle pojistných podmínek
  • Pojištění právní ochrany  s limitem pojistného plnění do 35 000 €, v rozsahu dle pojistných podmínek.

 

Pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění právní ochrany platí pouze na území Evropy vč. Středozemských ostrovů (neplatí na ostrovech v Atlantském oceánu, na Islandu, v Grónsku, na Špicberkách a v asijské části Turecka a SNS) a týka se pouze těchto sportů: pěší turistika, horolezectví, lezení po skalách, lyžování, běh na lyžích, snowboarding, jízda na divoké vodě, canyoning, túry na horském a trekingovém kole.

Vše je detailně popsáno na stránce pojistné podmínky >

Každý řádný člen Alpenvereinu má možnost si sjednat připojištění pro případ trvalé invalidity a připojištění Alpenverein Premium pro konkrétní zahraniční cestu (podmínkou je, aby zájemce měl trvalý pobyt na území Evropy).

Pojištění ztráty zavazadel, storna zájezdu nebo klasické úrazové připojištění apod. sjednat nelze.

 

Připojištění Premium se jednorázově sjednává pro konkrétní cestu v případě, že potřebujete pojistnou ochranu na delší než 56 dnů, v případě, že se budete pohybovat v horách vyšších než 6 000 m anebo pokud chcete navýšit limit pojistného plnění u léčebných výloh z 10 000 € na 500 000 €, což obzvláště doporučujeme pro cesty mimo EU.

Podrobné podmínky a ceník připojištění >

Pojištění léčebných výloh a záchranných a pátracích akcí platí celosvětově při cestách do nadmořské výšky nižší než 6 000 m (vyjma expedic do oblasti Arktidy, Antarktidy a Grónska). Pojištění vám tedy bude platit jak na horách, tak i na dovolené u moře nebo na výletě po památkách. 

Pojištěny jsou všechny druhy sportů vyjma vzdušných (jako je např. paragliding, parašutismus) a motoristických (automobilová rallye, enduro na motorkách apod.). Ze záchranných akcí je navíc vyjmuta účast na závodech a oficiálních trénincích na ně a pracovní úrazy, viz. pojistné podmínky >

Pokud se jedná o volnočasovou aktivitu, pak jsou pojištěny i tyto sporty (vyjmuty jsou pouze sporty letecké a motoristické).

Pokud se jedná o nehodu při dopravě do/z místa rekreace, pak záchrana a ošetření člena Alpenverinu při takovéto nehodě pojištěna je. Škoda na autě nebo škoda způsobená jiným účastníků nehody pojištěna není.

Pokud je motorka používána jako dopravní prostředek (nikoliv jako sportovní nářadí), pak záchrana a ošetření při nehodách na motorkách pojištěny jsou.

Do registračního formuláře je třeba uvést adresu trvalého bydliště. Pokud máte adresu trvalého bydliště v jiné zemi, než kde si platíte nebo je za vás odváděno zdravotní pojištění, pak zadejte adresu na níž skutečně žijete v zemi, kde si platíte nebo kde je za vás odváděno zdravotní pojištění. Do této země pak budete případně repatriováni.

Příklad: Pokud máte trvalé bydliště např. Slovensku, ale pracujete v České republice a zde za vás zaměstnavatel odvádí platby na zdravotní pojištění, pak se registrujte s českou adresou. To proto, aby se nestalo, že vás ze zahraničí převezou na doléčení do slovenské nemocnice, kde nemáte hrazenu zdravotní péči.

V první řadě je třeba si zachránit zdraví či život! Přivolat si záchrannou službu, vrtulník, nechat se ošetřit. Kontaktujte horskou službu v místě, kde se nacházíte, případně volejte nouzovou linku 112 (kdekoli v Evropě). Není nutné pojišťovnu kontaktovat předem. Likvidace pojistné události probíhá až zpětně po návratu do ČR.

Před repatriací, převozem, lékařským ošetřením v zahraničí spojeným s hospitalizací a přepravou v tuzemsku (ne při zachraňování) je bezpodmínečně nutné spojit se s 24 hodinovou službou pro naléhavé případy Europ Assistance: +43 (0) 125 33 798

Podrobné iinformace k řešení pojistných událostí >

 

Předložíte v prvé řadě Evropský průkaz zdravotního pojištění, který je nutno vozit do všech států EU a Švýcarska a terpve potom platnou kartičku Alpenvereinu.

U ambulantního ošetření včetně lékařem předepsaných léků je vyžadována spoluúčast 70 € na osobu a jeden pobyt v zahraničí, tzn. že po likvidaci pojistné události obdržíte od pojišťovny proplacenu částku za lékařské ošetření poníženou o 70 €. Pojistný limit pro ambulatní léčení je 2 000 €.

Náklady za hospitalizaci a záchranné či pátrací akce jsou propláceny až do maximální výše pojistného plnění bez spoluúčasti.

Repatriace ze zahraničí je proplácena v plné výši a bez omezení cílové částky, jedinou podmínkou je dopředu informovat společnost uvedenou na členské kartě.

Při cestách po Evropě není potřeba hotovost, stačí mít finanční rezervu na bankovním účtu dostupném i ze zahraničí. A to proto, že u ambulantní péče může být vyžadována na místě úhrada za ošetření anebo předepsané léky.
Všechny doklady a lékařské zprávy je nutno uschovat a po návratu do ČR nárokovat proplacení vzniklých nákladů na pojišťovně.

Pokud vám v případě hospitalizace, transportu vrtulníkem či za výjezd záchranné služby bude zaslána domů faktura, neplatíte ji, ale odešlete ji k proplacení na pojišťovnu (viz hlášení pojistné události)

Při cestách mimo Evropu doporučujeme mít depozit dostupný i ze zahraničí ve výši cca 3 000 €. Může se stát, že záchrannou akci budete nuceni uhradit v místě. Likvidace pojistné události probíhá zpětně po návratu do ČR.

Bude-li po vás vyžadováno potvrzení vašeho pojištění, vydá vám jej naše kancelář. Při cestách mimo Evropu si od nás toto potvrzení můžete vyžádat i před odletem. Pro vydání víza do Ruska jej budete potřebovat vždy. 

Na základě usnesení pojišťovny Generali (prosinec 2016), která je smluvním partnerem Alpenvereinu, potvrzení o pojištění má právo vystavovat pouze kancelář pojistitele Knox (příp. přímo pojišťovna Generali v Rakousku).

Bližší informace uvádíme na stránce věnované pojistným podmínkám

Pojištění léčebných výloh platí při pobytech do 6 000 m celosvětově, krom expedic do Arktidy, Antarktidy a Grónska vyjma země trvalého pobytu.

Pojištění nákladů na záchranné a pátrací akce platí při pobytech do 6 000 m celosvětově vyjma expedic do Arktidy, Antarktidy a Grónska.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při sportovních aktivitách a pojištění právní ochrany platí na území kontinentální Evropy a na ostrovech ve Středozemním moři.

Nahoru