Zásady ochrany osobních údajů

Součástí těchto Zásad je i naše Cookie Policy. 

Berte prosím na vědomí, že spolu s podáním přihlášky do rakouského alpského svazu Alpenverein prostřednictvím společnosti OEAV.CZ s.r.o. potvrzujete, že jste si Zásady přečetli a rozumíte jim. Stejně tak v případě využívání dalších souvisejích služeb.

Definice

Zástupcem Alpenvereinu jsme my,  společnost OEAV.CZ s.r.o., IČ 26222337, se sídlem Údolní 57, Brno 602 00 Brno, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, e-mail: clenstvi@oeav.cz, telefon +420 606 075 575

Členem Alpenvereinu jste Vy, zákazník, kterému společnost OEAV.CZ poskytuje službu spočívající ve zprostředkování členství v rakouském alpském svazu Alpenverein a s ním souvisejících doplňkových produktů.

Tyto Zásady pro ochranu osobních údajů můžeme změnit či doplnit. O těchto změnách vás budeme e-mailem informovat.

Tyto Zásady popisují, jak nakládáme s osobními údaji fyzických osob, přičemž dodržujeme Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR.

OEAV.CZ je správce osobních údajů

Odesláním elektronického registračního formuláře vámi nebo prostřednictvím našich kontaktních míst začínáme zpracovávat vaše osobní údaje. Jsme správcem osobních údajů. Prohlížením webových stránek oeav.cz může také docházet ke shromažďování osobních údajů. Vždy zpracováváme výhradně osobní údaje získané od vás, členů nebo z veřejně dostupných databází (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík).

Zpracováváme tyto osobní údaje ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR:

  Členství v  Alpenvereinu Připojištění trv. invalidity Členství v ČHS Připojištění AV Premium Předplatitel Everest Předplatitel Montana Předplatitel Snow / SwissMag
Jméno a příjmení X X X X X X X
Adresa trvalého bydliště X   X X      
E-mail X   X       X
Datum narození X X X X      
Telefonní číslo X   X        
IP adresa z níž proběhlo odeslání souhlasu se zpracováním os. údajů X            
Korespondenční adresa X       X X X
Členské číslo Alpenverein X X   X      
Třeti strana, které jsou os. údaje předávány Österreichisches Alpenverein Knox Versicherungsmanagement GmbH Český horolezecký svaz Europäische Reiseversicherung AG Czech Press Group a.s. Tomáš Roubal - Montana Slim Media s.r.o.

Výše uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem:

 • plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, kterým se rozumí zprostředkování členství, vystavení členské karty, informování o změnách v podmínkách pojištění členů a dění v Alpenvereinu, vyřizování vašich dotazů prostředním zákaznické podpory a informování o skutečnostech souvisejících se členstvím.
 • oprávněného zájmu naší společnosti (a) jako ochranu našich práv vyplývajících z uzavřené smlouvy, pokud dojde k jejímu porušení z vaší strany nebo (b) pokud v souvislosti s uzavřenou smlouvou vůči nám uplatníte jakýkoliv váš nárok.
 • abychom vás mohli, v rámci našeho i vašeho oprávněného zájmu, informovat, co je v Alpenvereinu nového, jaká zlepšení a novinky plánujeme, jaké připravujeme související produkty, abyste měli vždy aktuální a přesný přehled slev, výhod a služeb souvisejících s vaším členstvím, ve smyslu recitálu 47 GDPR

Osobní údaje podle tohoto odstavce zpracováváme po celou dobu trvání vašeho členství v Alpenvereinu, tj. od dne registrace do konce platnosti členské karty pro příslušný rok (nejdéle však 24 měsíců po skončení její platnosti pro případ řešení pojistné události či vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi naší společností a zákazníkem). V rámci oprávněného zájmu vás můžeme oslovit s nabídkou našich služeb ještě 2 roky po ukončení aktivního členství v Alpenvereinu.

Při poskytování služeb nám pomáhají následující zpracovatelé, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů, přičemž zpracovávání osobních údajů třetími stranami je upraveno jejich vlastními podmínkami poskytování služeb. Souhlasíte, že jim můžeme předávat vaše osobní údaje pro naplnění výše uvedených účelů:

 • Östrerreichischer Alpenverein – pro komplexní evidenci a správu členů
 • Hynek Bendl, IČ: 60861363 – vývoj systému pro správu členů Alpenvereinu registrovaných kanceláří OEAV.CZ
 • Koncepto, reklamní agentura s.r.o., IČ: 04550129 pro zpracování marketingových kampaní
 • E-mailingovou službu SmartEmailing pro zasílání hromadných sdělení.
 • Služby statistiky Google Analytics (https://policies.google.com/privacy/partners?hl=en).

Proti zpracování vašich osobních údajů výše uvedeným způsobem můžete vznést námitku písemnou formou na e-mailovou adresu clenstvi@oeav.cz

Zpracovávání údajů na základě souhlasu

Vaše údaje, které jsme uvedli výše, můžeme dále zpracovávat také tehdy, dáte-li nám k tomu dobrovolný a informovaný souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Členství v Alpenvereinu a souvisejících služeb není vázáno na poskytnutí souhlasu.

Souhlas bude mít v takovém případě nejčastěji formu checkboxu, e-mailu nebo nám jej udělíte aktivním krokem vyžadovaném v e-mailu.

Souhlas nám můžete udělit k různým účelům společně nebo jednotlivě.

Zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu můžeme po dobu trvání poskytování služeb, tj. po dobu platného členství v Alpenvereinu a nejdéle 7 let po jeho skončení. Lhůta pro zpracovávání může být kratší, pokud souhlas odvoláte.

Odvolání souhlasu

Souhlas se zpracováním osobních údajů podle předchozího odstavce můžete kdykoliv odvolat ve kterémkoliv sdělení zaslaném vám e-mailem anebo zasláním požadavku na adresu clenstvi@oeav.cz.

Pokud nebudete chtít dostávat e-maily od OEAV.CZ s.r.o., můžete se z odběru vždy odhlásit kliknutím na odkaz v zápatí každého e-mailu. To bohužel není možné u e-mailů, které jsou nezbytné, abyste obdrželi (např. informování o změně v poskytování služeb, změna našich kontaktních údajů apod.).

Odhlášení z odběru vždy považujeme za odvolání souhlasu ve smyslu čl. 7 odst. 3 GDPR nebo podání námitky podle čl. 21 GDPR v případě e-mailů, kterými Vás informujeme o souvisejících službách a produktech Alpenvereinu a OEAV.CZ.

Souhlas udělený dle výše uvedených odstavců platí také pro společností pověřené zpracovatelem.

Práva zákazníka plynoucí ze zpracování osobních údajů

 1. Právo na přístup k osobním údajům;
 2. právo na opravu;
 3. právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 4. právo na omezení zpracování údajů;
 5. právo vznést námitku proti zpracování;
 6. právo žádat kopii zpracovávaných osobních údajů; a
 7. podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Všechna práva může zákazník uplatnit kontaktováním společnosti OEAV.CZ prostřednictvím e-mailu clenstvi@oeav.cz 

Další ustanovení o ochraně osobních údajů

Nezpracováváme osobní údaje dětí ani zvláštní kategorie osobních údajů, tzv. citlivé osobní údaje, ve smyslu čl. 9 GDPR.

Zpracovatelé, které pověříme zpracováváním, musí vždy nakládat s údaji v mezích těchto zásad.

Po ukončení poskytování služeb nebo zániku důvodu pro zpracovávání údajů osobní údaje zlikvidujeme.

Vždy vynaložíme maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně neodpovídáme uživateli ani jiným subjektům údajů za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů třetí osobou.

Všechny údaje jsou ukládány na počítačích společnosti OEAV.CZ, serverech rakouského Alpenvereinu a společnosti Dropbox. Žádné údaje odesílané cloudovými aplikacemi neopouští území Evropské unie. Údaje vložené uživateli nejsou duplikovány, kontrolovány či měněny.

E-maily, které vám budeme zasílat, nepovažujeme my ani vy za nevyžádané obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 40/1995, o reklamě, a zákona č. 480/2004, o některých službách informační společnosti.

V případě, že se dozvíme o bezpečnostním riziku spojeným s osobními údaji, bez zbytečného odkladu vás upozorníme.

Zavazujeme se, že v případě vzniku újmy v souvislosti s únikem osobních údajů či jiné skutečnosti, která vede ke vzniku újmy, poskytneme uživateli součinnost a právní asistenci při vymáhání náhrady po odpovědných zpracovatelích. Sama společnost však nenese odpovědnost za pochybení jí pověřených zpracovatelů.

Prostřednictvím našich webových stránek mohou být na vaše zařízení ukládány cookies v souladu s naší Cookie Policy.

Potvrzujete nám, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, přesné a že se vztahují výhradně k vaší osobě nebo že jste uvedl/uvedla údaje, jejichž užitím nedošlo k zásahu do práv třetích osob. Vždy nás vyrozumějte o změnách v osobních údajích, aby byly zpracovávány pouze aktuální a úplné údaje, a to na naši žádost nebo i bez žádosti. Pokud vás o to požádáme, vždy nám poskytněte aktuální a pravdivé údaje.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem. Anonymizované osobní údaje mohou být zpracovávány také automatizovaně. Subjekty údajů nebudou předmětem individuálního automatizovaného rozhodnutí ve smyslu čl. 22 GDPR.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018

Staňte se členem
Alpenvereinu

Využívejte skvělé pojištění nejen do hor s řadou dalších výhod.