Alpenverein OEAV.CZ

Všeobecné poistné podmienky

Kancelária OEAV.cz je priamym zástupcom Alpenvereinu, viedenskej sekcie Edelweiss.

Každý člen Alpenvereinu má automaticky dohodnuté poistenie Alpenverein Weltweit Service pokrytie rizík pri prevádzkovaní všetkých voľnočasových, športových a outdoorových aktivít počas dovolenky či na služobných cestách (pozor na výnimky), a to vrátane prípadného transportu.

Poistenie je výhodné najmä pre rodiny, kde všetci športujú. Deti majú poistenie zadarmo, každý má svoju členskú kartičku a je poistený v plnom rozsah

Alpenverein OEAV 2018

Najdôležitejšie body poistných podmienok

 • Členstvo / poistenie Alpenverein platia na kalendárny rok, teda od 1. januára aktuálneho roka (resp. odo dňa nasledujúceho po úhrade) do 31. januára nasledujúceho roku. Január nasledujúceho roka je tzv. prechodné obdobie, kedy sa predpokladá, že aj na tento rok budú uhradené členské poplatky.
 • Poistná ochrana je poskytovaná pre prvých 8 týždňov každej cesty do zahraničia; musí však byť dohodnutá pred začatím cesty.
 • Z poistenia sú vyňaté vzdušné a motoristické športy, ciesty do  Arktídy (destinácie za severným polárnym kruhom), Antarktídy (destinácie za južným polárnym kruhom) a Grónska a ciesty s plánovaným výstupom nad 6 000 metrov.
 • Poistenie kryje aj prípad autonehody pri ceste na dovolenku, rekreáciu i do miesta športových súťaží. Samotná účasť na súťažiach a pretekoch poistená nie je.
 • Transporty a prevoz v rámci liečenia (vr. návratu do miesta trvalého bydliska) musia byť organizované cez Europ Assistance. Bezpodmienečne preto pred prevozom kontaktujte
  tel. +43 (0) 1 25 33 798
  e-mail: aws@alpenverein.at
  Číslo je uvedené aj na členské kartičke Alpenvereinu. Ak tak neurobíte, výdavky na transport nemusí byť kryty vôbec, maximálne však do výšky 750 €.
  Europ Assistance je nutné kontaktovať tiež v prípade nevyhnutné hospitaliazce!
 • Poistiteľom pre Alpenverein Weltweit Service je Generali Versicherung AG.

Pokyny pre prípad hlásenia poistnej udalosti

Registrácia on-line 

 

Rozsah poistenia

1. Náklady na nutné liečebné náklady v zahraničí (vrátane prepravy do nemocnice nutné zo zdravotných dôvodov)

až do výšky 10 000 €, pre úrazy vo voľnom čase i pri výkone povolania a pri chorobe; pre prvých 8 týždňov každej zahraničnej cesty; celosvetovo. U ambulantného liečenia (limit 2 000 €) platí poistený vlastní podiel vo výške 70 € na osobu a jeden pobyt v cudzine.

2. Náklady na záchranné a pátracie akcie v tuzemsku a zahraničí

až do výšky 25 000 € na osobu a poistnú udalosť vrátane zásahu vrtuľníkom; vo voľnom čase; celoročne; celosvetovo.

3. Náklady na repatriáciu zo zahraničia

bez obmedzenia sumy za podmienky, že bude organizovaná zmluvné organizácií uvedených na členskej karte; platí pre prvých 8 týždňov každej zahraničnej cesty; celosvetovo.

4. Poistenie zodpovednosti za škodu

do výšky 3 000 000 €. Vzťahuje sa iba na turistiku a trekking, horolezectvo, lezenie, bežecké i zjazdové lyžovanie, skialpinizmus, snowboarding, divokú vodu, canyoning, MTB a terénne cyklistiku. Platí na území Európy. Krytie sa vzťahuje na povinnosť náhrady škody na zdraví a škody na majetku. Spoluúčasť v prípade škody na majetku 200 €.

5. Trestnoprávna ochrana

až do výšky 35 000 €. Platí na území Európy pri prevádzkovaní aktivít ako u poistenie zodpovednosti viď. vyššie. Poistné krytie sa vzťahuje na trestné konanie na súde od okamihu žaloby a na trestné konanie na správnom orgáne od okamihu začatia stíhania.

6. Právna ochrana v prípade náhrady škody v Európe s nárokmi na náhradu škody po nehodách s ujmou na zdravie

až do výšky max. 500 € na poistnú udalosť. Poistné krytie sa vzťahuje na právne výdavky za poradenstvo pri uplatňovaní nárokov na náhradu škody v prípade udalostí spojených s ujmou na zdraví. Poistné krytie sa nevzťahuje na náhradu majetkovej ujmy.

Poznámky:

Poistné plnenie u bodov 4 - 6 chráni všetky tuzemské a zahraničné členmi pri poistných prípadov, ktoré vzniknú pri vykonávanie ich spolkovej činnosti. Spolkovou činnosťou sa rozumie:

 • účasť na akejkoľvek akcii vyhlásené ktorúkoľvek sekcií rakúskeho Alpenvereinu,
 • prevádzkovanie nasledujúcich druhov športov (aj súkromných mimo programy jednotlivých sekcií): turistika, turistika v horách, turistika, horolezectvo, lezenie po zaistených cestách, lyžovanie, skialpinizmus, beh na lyžiach, snowboarding, jazda na divokej vode, kanoistika a jazda na horskom / trekové kole. Jazdou na horskom / trekové bicykli sa rozumie jazda na cyklotrasách, cestách v lese, lesných cestách, horských chodníkoch a na iných pozemkoch určených na cvičenie alebo tréningu. Poistné krytie sa teda nevzťahuje na jazdy mimo uvedenej cesty v lese a lesné cesty, ako sú napríklad komunikácia určené pre verejný prevádzku v súlade s pravidlami cestnej premávky, chodníky, prístupové cesty a prístupové cesty atď.

Ďalšie:

 • Uvedené limity plnenia platia pre jednu osobu a jednu poistnú udalosť.
 • Európa je chápaná geograficky a zahŕňa aj Island, Grónsko, Špicbergy, ostrovy v Stredozemnom mori, Kanárske ostrovy, Madeiru, Cyprus, Azory, ako aj ázijskú časť Turecka a súčasné a bývalé členské štáty SNS.
 • Celosvetová platnosť má výluky: ciesty do  Arktídy (destinácie za severným polárnym kruhom), Antarktídy (destinácie za južným polárnym kruhom) a Grónska.
 • Zmluvný základ poistenie tvorí rámcovej zmluvy dohodnutej medzi OAV a poisťovňami a všeobecné podmienky, ktoré sú základom príslušnej zmluvy. Jedná sa o rakúsku zmluvu, na ktorú musí byť v každom prípade aplikované rakúske právo s výnimkou rakúskych medzinárodných referenčných noriem. Österreichischer Alpenverein ( "OAV") ani KNOX Versicherungsmanagement GmbH nezodpovedajú za správnosť a obsah iných informácií ako uvedených v nemeckej verzii na webovej stránke alebo v informačnom prospekte. V prípade výkladu platí pre Österreichischer Alpenverein ako záväzné iba originálne, nemecká verzia. Preklady ponúka Österreichischer Alpenverein svojim členom vždy ako službu a v žiadnom nie sú právne záväzné.
  Na všetky zmluvy uzatvorené s Österreichischer Alpenverein je aplikovateľné rakúske právo bez medzinárodných rakúskych referenčných noriem.

Ak si nie ste istí, či sa na vaše plánované aktivity poistné krytie vzťahuje, kontaktujte nás.

 

Pripoistenie k základnému poistenie členov OeAV

Riadni členovia Alpenvereinu si nad rámec základného poistenia môžu dojednať nasledujúce pripoistenia:

Pripoistenie pre prípad trvalej invalidity

Podrobné podmienky a cenník

Alpenverein PREMIUM

Toto pripoistenie je vhodné si dojednať v prípade:

 • pobyte mimo územia republiky, ktorý bude dlhší ako 8 týždňov
 • ciesty s plánovaným výstupom nad 6 000 metrov
 • navýšenie poistného limitu pre liečebné náklady z 10 000 € na 500 000

Podrobné podmienky a cenník

Odpovede na najčastejšie kladené otázky na zriadenie členstvo / poistenia Alpenverein, k riešeniu poistných udalostí, zľavám apod. nájdete v článkoch FAQ

Vydávanie potvrdení o poistení

Na základe uznesenia poisťovne Generali (december 2016), ktorá je zmluvným partnerom Alpenvereinu, potvrdenie o poistení má právo vystavovať iba kancelária Knox (príp. priamo poisťovňa Generali v Rakúsku).

iadosť o vydanie tohto potvrdenia podáte ľahko prostredníctvom internetového formulára na stránke spoločnosti KNOX. Vo formulári v kolónke "Art der Bestätigung" zvoľte "Jahresbestätigung".

Vydávanie potvrdení pre turistické víza

Na základe uznesenia poisťovne Generali (december 2016), ktorá je zmluvným partnerom Alpenvereinu, potvrdenie o poistení má právo vystavovať iba kancelária Knox (príp. priamo poisťovňa Generali v Rakúsku).

Žiadosť o vydanie tohto potvrdenia podáte ľahko prostredníctvom internetového formulára na stránke spoločnosti KNOX. Vo formulári v kolónke "Art der Bestätigung" zvoľte "Versicherungbestätigung für eine bestimmte Reise".

V tomto kontexte je nutné tiež rešpektovať pokyn, podľa ktorého nie je možné vystaviť potvrdenie o poistení kvôli vybavenie víz do krajín ako je Ruská federácia, Kuba alebo napr. Irán len na základe bežného poistenia zahrnutého v ročnom členskom poplatku Alpenvereinu.
Nevyhnutné je preto uzavretie pripoistenie Alpenverein Premium.

Dôvodom pre toto rozhodnutie boli zvyšujúce sa nároky vyššie uvedených krajín na poistné krytie prichádzajúcich turistov. O zmiernenie tohto postupu sa jedná.

Spoločnosť KNOX má na starosti všetky záležitosti týkajúce sa poistenia členov Alpenvereinu:

KNOX Versicherungsmanagement GmbH

Bundesstr. 23 6063 Rum
Tel .: +43 (0) 512 238300
office@knox.co.at 

Súhrnné informácie v pôvodnom rozsahu (nemecky)

 

 

Späť na členské poplatky  Späť na Alpenverein SK

Nahoru